Categories
Uncategorized

Feedback, maar hoe?

Een veranderde kijk op feedback bij peertest

In dit artikel wil ik de verandering in mijn denken over feedback op peertest.nl duidelijk maken. Door het lezen van het artikel “The power of internal feedback and the power of natural comparison processes” van professor David Nicol (2020) wil ik het feedbackmechanisme op peertest aanpassen. Ik zal hieronder kort de lessen van dit artikel uiteenzetten. Daarna zal ik uitleggen hoe ik dit in peertest vorm wil geven.

David Nicol contrasteert interne feedback met feedback als boodschap. In veel onderwijsinstellingen wordt feedback gezien als een cijfer of commentaar van een docent op het werk van een leerling. De recente aandacht voor formatieve evaluatie heeft ertoe bijgedragen dat veel docenten ook aandacht zijn gaan besteden aan hoe de leerling de boodschap interpreteert en gebruikt om het leren te verbeteren.

Interne feedback is de “nieuwe kennis die studenten genereren wanneer ze hun huidige kennis en competenties vergelijken met referentiemateriaal” (Nicol p. 2). Wanneer een docent een essayopdracht geeft en leerlingen daarna elkaars essays lezen, vergelijkingen ze automatisch het werk van anderen met hun eigen werk. Referentiemateriaal beperkt zich niet tot het werk van peers, het omvat ook het commentaar van de docent, een voorbeeldessay of eerder gemaakt werk. Interne feedback is wat de leerling doet door het eigen kennen en kunnen te vergelijken met iets of iemand anders. 

Volgens cognitieve psychologen voltrekt het interne feedback proces zich voortdurend en automatisch. Mensen vergelijken constant hun eigen kennen en kunnen met dat van anderen. Wat is het eerste wat leerlingen doen als ze een cijfer op een toets terugkrijgen? Dit vergelijkingsproces leidt niet automatisch tot een verbetering van het leren. Om deze vergelijkingen optimaal te benutten om het leren te verbeteren is het volgens Nicol nodig om deze vergelijkingen te expliciteren en formaliseren.

Het expliciteren van interne feedback gebeurt als je leerlingen vraagt de verschillen tussen hun eigen werk en het referentiemateriaal onder woorden te brengen. Wanneer ze bijvoorbeeld twee essays van een klasgenoot lezen kun je ze de volgende vragen stellen: “Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze twee essays?” “Wat zou je nu aan je eigen essay veranderen?”

De redenen waarom we ons volgens Nicol zouden moeten richten op interne feedback is omdat:

 • leerlingen hun eigen kennen en kunnen voortdurend vergelijken met dat van anderen;
 • er aanwijzingen zijn dat deze vergelijkingen tot meer inzicht leiden dan een beoordeling/commentaar, en dat;
 • feedback als commentaar of proces zich vaak beperkt tot wat een leerling niet (goed) heeft gedaan, terwijl bij interne feedback de leerling een oog voor kwaliteit ontwikkelt.

Hoe zit dit bij peertest.nl?

Peertest.nl is een webapp waarop leerlingen elkaar bevragen en elkaars antwoorden beoordelen. In de huidige versie van peertest zijn er twee feedbackprocessen in de software verankerd:

 1. De docent kan schriftelijke feedback geven op de vraag die een leerling creëert. De leerling ziet het commentaar van de docent en kan de vraag daaropvolgend verbeteren. 
 2. Elke leerling kan feedback geven op de antwoorden van peers op de door haar gecreëerde vragen.  

Mijn idee was dat leerlingen hun vragen verbeteren door het commentaar van de docent en dat leerlingen hun antwoorden verbeteren door het commentaar van hun peers. In de praktijk blijkt dat het als docent te veel tijd kost om alle vragen van feedback te voorzien. En als je alle vragen van feedback hebt voorzien is het nog moeilijker om ervoor te zorgen dat de leerlingen de feedback gebruiken om de vraag te verbeteren. Voor de leerlingen geldt dat ze nauwelijks feedback geven op de antwoorden van hun peers. Kortgezegd, het feedbackproces functioneert hier niet goed.

Natuurlijk kun je als docent ook buiten de online omgeving feedback aan je leerlingen geven. Dit is dan ook wat ik tot nu toe deed. Wanneer leerlingen een goede vraag hadden gesteld, complimenteerde ik ze in de les. Een andere manier die ik heb toegepast is leerlingen vragen om een top drie te maken van de antwoorden van hun peers en op basis daarvan hun modelantwoord te verbeteren. Hier maakte ik dus al gebruik van het vergelijken van een eigen werk (modelantwoord) met dat van anderen. 

Doordat leerlingen op peertest elkaars vragen beantwoorden en elkaars antwoorden beoordelen worden ze voortdurend geconfronteerd met de vragen en antwoorden van peers. Mijn doel is om dit vergelijkingsproces te expliciteren en te formaliseren zonder dat dit een vervelend en tijdrovende klus wordt. Dit wil ik op twee manieren doen:

 1. Feedback op vragen. Na elke twee vragen die een leerling beantwoord heeft moet de leerling de twee vragen met elkaar vergelijken en aangeven welke vraag een betere vraag is. Als docent kun je van te voren bespreken wat een goede vraag is. Uiteindelijk levert dit een ranglijst van vragen op.
 1. Feedback op antwoorden. 
 1. Een leerling die een vraag stelt krijgt twee antwoorden (van peers) op haar vraag te zien. Daarna krijgt zhij een prompt met de vraag: Wat is het belangrijkste verschil tussen deze twee antwoorden? Daarna kiest zhij het beste antwoord van de twee. Daarna krijgt zhij nog een keer twee antwoorden te zien waarvan één haar eigen modelantwoord. Daarna volgt dezelfde vraag en moet er weer een keuze gemaakt worden tussen het eigen antwoord en het antwoord van een peer. 
 2. Leerlingen die een antwoord hebben gegeven op een vraag van een peer krijgen daarna twee antwoorden te zien en krijgen daarna de vraag: “Wat is het belangrijkste verschil tussen deze twee vragen”. Daarna kiezen ze de beste van de twee antwoorden. Daarna krijgen ze hun eigen antwoord te zien en een antwoord van een ander. Nu krijgen ze weer dezelfde vraag en kiezen ze de beste vraag. Doordat elke leerling dit doet krijg je uiteindelijk een ranglijst van antwoorden op de vraag.
 • Na een aantal antwoorden of als de docent het project beëindigt krijgt de auteur van de vraag een prompt met de vragen:
 1. Wat zijn de twee belangrijkste verschillen tussen deze twee antwoorden.
 2. Hoe zou je je eigen modelantwoord kunnen verbeteren?

Ik verwacht dat dit het makkelijker maakt om voor leerlingen hun eigen vragen en antwoorden met die van anderen te vergelijken. Dit zorgt voor een verbeterd leerproces, en meer inzicht voor zowel de docent als de leerling in welke vragen en antwoorden beter of slechter zijn en waarom. Op dit moment is dit natuurlijk alleen nog theorie; deze mogelijkheden zijn nog niet in peertest geïmplementeerd. Dus ik ben erg benieuwd wat docenten, gebruikers van peertest, en docenten en anderen hiervan vinden. Denk je dat dit goed zou werken in jouw les, en waarom (niet)?

Peertest.nl is een website waarop leerlingen elkaar kunnen bevragen en elkaars antwoorden kunnen beoordelen. Peertest is heeft als doel om leerlingen te leren om goede vragen te stellen. Peertest wordt bekostigd door Sam de Vlieger, bedenker van peertest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *